Kitane, K. M. (2022). Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon. Silliman Journal, 63(1). Retrieved from http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4