Kitane, K. M. (2022) “Mga Nararanasan ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino Gamit ang Modyular na Dulog sa Pagtuturo: Batayan sa Paglahad ng Rekomendasyon”, Silliman Journal. Dumaguete, Philippines, 63(1). Available at: http://sillimanjournal.su.edu.ph/index.php/sj/article/view/4 (Accessed: 25 March 2023).